پذیرش

 
پرسنل پذیرش بیماران
کارشناسان بیمه

پرسنل واحد

     مهناز ملکی
مسئول واحد  پذیرش
  26  سال سابقه

سهراب امینی ورمزیار لیلا مرادی  ژیلا عزیزی میلاد کرمی  رضا کبودیان
   
   
شهریار نهایی عرفان پناهی سعید چوپانی    

بالا

واحد پذیرش :

 واحد پذیرش بیمارستان مسئولیت پذیرش بیماران مراجعه کننده به بیمارستان جهت درمان وپیشگیری از بیماریهای چشم، ENT ، جراحی های عمومی، بیماریهای داخلی، عفونی، مسمومیتها و سوختگی رابه عهده دارد. بیماران مراجعه کننده به دو دسته بیماران اورژانس و غیر اورژانس(الکتیو) دسته بندی می شوند ک مراحل پذیرش هریک متفاوت می باشد.

پذیرش بیماران اورژانس :

پس از مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان در ابتدای ورودجهت بیمار پرونده سرپائی تشکیل می شود(تریاژمی گردد) و بعد از معاینه توسط پزشک مربوطه در خصوص ادامه درمان بیمار تصمیم گیری می شود چنانچه بیمار نیازمند بستری باشد پرونده بستری تشکیل وبه بخش مربوطه انتقال می یابد ودر صورتیکه بیمار بایستی چند ساعتی تحت نظر باشد با همان پرونده سرپائی تحت درمان قرار می گیردو سپس با دستورات داروئی مرخص می شود.

بیماران غیر اورژانس(الکتیو):
بیماران الکتیو ابتدا توسط پزشک متخصص مربوطه در درمانگاه های تخصصی بیمارستان ویا مطب پزشکان شاغل در بیمارستان مورد معاینه وارزیابی درمانی قرارگرفته ودر صورت نیاز به بستری شدن برگ دستور بستری در دفترچه یا سرنسخه پزشک صادر وبه واحد پذیرش بیمارستان جهت بستری شدن مراجعه وبا ارائه مدارک مربوط به بیمه اقدام به تشکیل پرونده می نماید.

راهنمای بیماران جهت انجام مراحل پذیرش:
مراجعین محترم ضمن آرزوی سلامتی توجه شما را به نکات زیرجلب می نماید:
باتوجه به اینکه بیماری خبر نمی کند و حفظ سلامتی از واجبات بوده ودرمان بیماری اجتناب نا پذیراست گاهی هزینه های درمان سنگین وغیر قابل پیش بینی وجبران آن به مراتب سخت می باشد از آنجا که داشتن دفترچه بیمه درمانی از ضروریات زندگی محسوب می شود توصیه میگردد با عنایت به قوانین بیمه همگانی و سایر مقررات مربوطه ازهمین حالا نسبت به بیمه نمودن خودو افراد تحت تکفلتان اقدام نمایید.
همیشه ودر هر حال جهت مراجعه به پزشک و بیمارستان دفترچه و یا کارت درمانی خود را همراه داشته باشید.
حتی الامکان از صفحه اول دفترچه وکارت درمانی خود که دارای عکس ومشخصات بیمار است دو برگ فتوکپی تهیه ودردسترس داشته باشید
همیشه به تاریخ اعتبار دفترچه وکارت درمانی خود توجه نمایید وقبل از پایان اعتبار آن نسبت به تمدید اعتبار دفترچه ویا کارت درمانی خود اقدام نمایید.
همیشه هنگام خروج از مطب پزشکان از مهر وامضاء هر سه برگ نسخه دفترچه بیمه که توسط پزشک معالجتان نوشته شده اطمینان حاصل نمایید ضمنا" متن نسخه وتاریخ آن بایستی بدون قلم خوردگی باشد درغیر اینصورت حتما" توسط پزشک پشت نویسی ومورد تایید قرارگیرد.
هنگام مراجعه به بیمارستان جهت بیماران غیر اورژانسی به تاریخ مراجعه ونوبت بستری مندرج در برگ دستور بستری توجه ودقت کافی به عمل آورید.
جهت انجام کارهای اداری وپذیرش بیمار وقت کافی را در نظر بگیرید واحتمال وقفه کاری به دلایل مختلف از جمله قطع ناگهانی برق – خرابی دستگاهها و سایر موارد پیش بینی نشده را مد نظر قرار دهید.
با آرامش کامل اقدام به بستری نمودن بیمارتان بنمایید تا با سرعت و دقت بیشتری امورات مربوطه انجام شود.
به راهنمایی مسئولین ومتصدیان امر خصوصا" طی مراحل پذیرش تا بستری شدن بیمار توجه وعمل نمایید تااز اتلاف وقت ودوباره کاری وسرگردانی شما جلوگیری شود.

بالا  

گروه کارشناسان مقیم بیمارستانی:

گروه کارشناسان مقیم بیمارستان کارکنان اعزامی از سازمانهای بیمه گر پایه(خدمات درمانی- تامین اجتماعی – نیروهای مسلح وکمیته امداد امام خمینی ره ) می باشند که به منظور سهولت در امر بستری وترخیص بیماران تحت پوشش بیمهای مذکور در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها مستقر می باشند.گروه کارشناسان مقیم بیمارستان کارکنان اعزامی از سازمانهای بیمه گر پایه(خدمات درمانی- تامین اجتماعی – نیروهای مسلح وکمیته امداد امام خمینی ره ) می باشند که به منظور سهولت در امر بستری وترخیص بیماران تحت پوشش بیمهای مذکور در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها مستقر می باشند.
عمده وظایف محوله به کارشناسان مقیم بیمارستانی :
کنترل و مطابقت دفاتر بیمه بیماران با گیرندگان خدمت درمانی به منظوراستفاده از مزایای بیمه.
کنترل دفاتر بیمه از نظر داشتن تاریخ اعتباروتایید آن.
کنترل خدمات درخواست شده برای بیماران از نظر صحت مندرجات خدمات در دفترچه ودرتعهد بیمه بودن خدمات.
کنترل و روئیت بیماران بستری شده وتایید هزینه پرونده های بستریبیماران به منظور استفاده از مزایای بیمه.
راهنمای بیماران هنگام مراجعه به کارشناسان مقیم بیمارستانی:

با توجه به تعداد بخش ها و واحدهای کلینیکی و پارا کلینیکی و تنوع فعالیت های این مرکز توجه بیماران و مراجعین محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

هنگامیکه بیمارتان در بخش بستری است دفترچه و یا کارت درمانی بیمار به منظور روئیت توسط کارشناسان مقیم بیمارستانی نزد بیمار باشد.
حتما" دختران با سن بالای 18سال که ازدواج نکرده اند ودفترچه درمانی آنها از طریق والدینشان صادر شده است بایستی شناسنامه عکسدار خود را همراه دفترچه درمانی در هنگام روئیت به کارشناسان ارائه نمایند و2برگ از صفحه اول و دوم شناسنامه ضمیمه پرونده گردد.
دختران با سن بالای 18سال که دفترچه بیمه روستایی داشته و ازدواج کرده اند بایستی دفترچه درمانی آنان به تبعیت از همسر صادر شود در غیر این صورت بیمه آنها باطل می باشد و چنانچه ازدواج نکرده اند مطابق بند 2 این راهنما اقدام نمایند.
عمده وظایف محوله به کارشناسان مقیم بیمارستانی :
کنترل و مطابقت دفاتر بیمه بیماران با گیرندگان خدمت درمانی به منظوراستفاده از مزایای بیمه.
کنترل دفاتر بیمه از نظر داشتن تاریخ اعتباروتایید آن.
کنترل خدمات درخواست شده برای بیماران از نظر صحت مندرجات خدمات در دفترچه ودرتعهد بیمه بودن خدمات.
کنترل و روئیت بیماران بستری شده وتایید هزینه پرونده های بستریبیماران به منظور استفاده از مزایای بیمه.

راهنمای بیماران هنگام مراجعه به کارشناسان مقیم بیمارستانی:
با توجه به تعداد بخش ها و واحدهای کلینیکی و پارا کلینیکی و تنوع فعالیت های این مرکز توجه بیماران و مراجعین محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
هنگامی که بیمارتان در بخش بستری است دفترچه و یا کارت درمانی بیمار به منظور روئیت توسط کارشناسان مقیم بیمارستانی نزد بیمار باشد.
حتما" دختران با سن بالای 18سال که ازدواج نکرده اند ودفترچه درمانی آنها از طریق والدینشان صادر شده است بایستی شناسنامه عکسدار خود را همراه دفترچه درمانی در هنگام روئیت به کارشناسان ارائه نمایند و2برگ از صفحه اول و دوم شناسنامه ضمیمه پرونده گردد.
دختران با سن بالای 18سال که دفترچه بیمه روستایی داشته و ازدواج کرده اند بایستی دفترچه درمانی آنان به تبعیت از همسر صادر شود در غیر این صورت بیمه آنها باطل می باشد و چنانچه ازدواج نکرده اند مطابق بند 2 این راهنما اقدام نمایند.

بالا 

1. کودکان زیر 2 سال

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه کودک 2 برگ
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه پدر و مادر 2 برگ
 • کپی صفحه اول شناسنامه کودک 2 برگ

2. بیماران 2 الی 118 سال

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه 2 برگ
 • کپی صفحه اول شناسنامه 2 برگ

3. خانم های بزرگسال مجرد

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه 2 برگ
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه 2 برگ

4. آقایان و خانم های بزرگسال متأهل

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه 2 برگ
 • کپی کارت ملی 2 برگ

5. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

 • کپی کارت ملی 2 برگ
 • کپی کارت کمیته 2 برگ
 • کپی معرفی فرم ارجاع از کمیته امداد 2 برگ