مهشید کهتری

کارشناس پرستاری

شماره تماس 08337283254

واحد توسعه آموزش پزشکی مرکز آموزش درمانی 220 تختخوابی امام خمینی(ره) کرمانشاه

عکس بیمارستان معرفی واحد
مدیر EDU
درباره EDU
گروه های آموزشی
کارشناس EDU