مقالات

استانداردهای ایمنی بیمار

 

20 استاندارد الزامی که در 5 گروه تقسیم شده است

 

A  حاکمیت و رهبری

9

A111 -ایمنی بیمار در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و در قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجرا است.

-A112یکی از کارکنان در بیمارستان با اختیارات لازم به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار منصوب گردیده است.

-A113مدیریت ارشد بیمارستان به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت ها به طور منظم برنامه بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار را به اجرا می گذارد.

-A211یکی از مدیران میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.

A212بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را به صورت مرتب برگزار می نماید.

-A411بیمارستان وجود تجهیزات ضروری را تضمین می نماید.

-A412بیمارستان ضد عفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید.

-A413بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات کافی به منظور تضمین ارتقای ضدعفونی و استرلیزاسیون فوری می باشد.

-A511جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی، کادر بالینی حائز شرایط توسط کمیته ذی صلاح به صورت ثابت و موقت استخدام و بکار گمارده می شوند.

B  مشارکت جامعه و تعامل با بیمار

2

B211 -پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام درمانی و تشخیص تهاجمی، کلیه خطرات، منافع و عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را به بیمار توضیح داده و با حضور و نظارت پرستار، بیمار برگه رضایت نامه را امضاء می نماید.

-B311قبل از انجام هر گونه پروسیجر درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، تجویز دارو و یا انتقال خون و فرآورده های خونی، کلیه بیماران و به ویژه گروه های در معرض خطر ازجمله نوزادان، بیماران دچار اختلالات هوشیاری و یا سالمندان حداقل با دو شناسه شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی و مورد تایید قرار گیرند (شماره اتاق و تخت یکی از این شناسه ها نمی باشد.)

C  خدمات بالینی ایمنی

7

C111- بیمارستان به منظور اعلام اضطراری نتایج حیاتی آزمایشات، کانال های ارتباطی آزاد پیش بینی کرده است.

C112- بیمارستان داری روال های مطمئن برای اعلام نتایج معوقه تستهای آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص می باشد.

C211- بیمارستان دارای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت مشتمل بر چارت سازمانی، برنامه عملیاتی، راهنماها و کتابچه راهنما می باشد.

C212- بیمارستان تمیزی، ضد عفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تاکید خاص بر واحدها و بخش های پر خطر تضمین می نماید.

C311- بیمارستان راهنماهای معتبر از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت را در زمینه خون و فرآورده های خونی ایمن اجرا می نماید.

C312-بیمارستان دارای روشهای اجرایی ایمن قبل از انتقال خون مانند ثبت نام،رد و قبول داوطلبین و غربال گری خون در مواردی مثل HIV،BV است.

C511- بیمارستان دسترس به داروهای حیاتی را در تمامی اوقات شبانه روز (24 ساعته) تضمین می نماید.

D  محیط ایمن

2

ِD211- بیمارستان بر اساس میزان خطر، پسماندها را از مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی می نماید.

D212- بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت، جهت مدیریت رفع پسماندهای نوک تیز و برنده تبعیت می نماید.

E آموزش مداوم

 

-----------------------

 

استاندارد ایمنی بیمار استاندارد ایمنی بیمار

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.