مقالات

برنامه عملیاتی سال 1391

برنامه عملیاتی سال 1391 بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه در راستا و هم جهت با برنامه استراتژیک بیمارستان در حال تدوین است.

محورهای تدوین برنامه عملیاتی سال 1391 بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

1 برنامه عملیاتی انجام امور عمرانی بیمارستان در سال91
2 برنامه عملیاتی مهندسی مجدد نیروی انسانی در سال 91
3 برنامه عملیاتی توسعه تجهیزات پزشکی سرمایه ای در سال 91
4 برنامه عملیاتی خرید تجهیزات پزشکی حیاتی مورد نیاز در سال 91
5 برنامه عملیاتی مکانیزاسیون واحدهای درمانی و پشتیبانی در قالب سیستم HIS و MISبیمارستان در سال 91
6 برنامه عملیاتی انجام فعالیت ها و برنامه های مشخص در محورهای مختلف حاکمیت بالینی (مدیریت کارکنان ، ممیزی بالینی،اثربخشی بالینی،استفاده از اطلاعات،مدیریت خطر،آموزش و مهارت آموزی،تعامل با بیمار و جامعه) در سال 91
7 برنامه عملیاتی توسعه درمانگاههای بیمارستان،راه اندازی درمانگاه پوست و لیزر درمانی،توسعه درمانگاه روانپزشکی،توسعه درمانگاه زنان و زایمان در سال 91 
8 برنامه عملیاتی ساماندهی اموال بیمارستان در سال 91 
9 برنامه عملیاتی صرفه جویی در هزینه ها(  در مصرف دارو بویژه آنتی بیوتیک هابا تشکیل و اجرای مصوبات کمیته مصرف منطقی دارو و آنتی بیوتیک ها) در سال 91 
10 برنامه عملیاتی کالیبراسیون تجهیزات پزشکی سرمایه ای و حیاتی در سال 91 
11 برنامه عملیاتی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد (در سایر بخش های مرکز) در سال 91 
12 برنامه عملیاتی جذب سایر پزشکان متخصص باقیمانده در  طرح تمام وقت بیمارستان هیأت امنایی در سال 91 
13 برنامه عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده خدمات در سال 91 
14 برنامه عملیاتی تدوین بودجه ریزی عملیاتی جهت 6 ماهه دوم سال 91 
15 برنامه عملیاتی تدوین خط مشی ها و سیاست های خرید دارو با توجه به نوسانات قیمت ارز در سال 91 
16 برنامه عملیاتی تدوین تقویم آموزشی جهت تمامی گروه های آموزشی بیمارستان در سال 91 
17 برنامه عملیاتی توسعه تحقیقات پزشکی در موضوعات سوختگی ، مسمومیت، چشم،ENTو داخلی در سال 91 
   
   
   

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.