مقالات

اعتبار بخشی( JCI)

اعتبار بخشی JCI))

تعاریف و مفاهیم

اعتبارسنجی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنجی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله  افراد مجرب و متخصص انجام می شود. سازمان یا بیمارستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از سازمان اعتبارسنجی تقاضا نماید و گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .

 اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است. اعتباربخشی لزوماتنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازیی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد، و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است. بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.

به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:

1- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.

2- اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی (Wikipedia).

 

 استانداردها13حیطه را، در دو بخش مجزا، در بر می گیرد:

بخش اول: استانداردهای  بیمار محور 7 حیطه

1-دسترسی به مراقبت و تداوم آن

2-حقوق بیمار و خانواده

3-بررسی  بیمار

4-مراقبت از بیماران

5-مراقبت جراحی و  بیهوشی

6-مدیریت دارو

7-آموزش بیمار و خانواده

 

 بخش دوم: استانداردهای مدیریت محور 6 حیطه

1-توسعه کیفیت و ایمنی بیمار

2-پیشگیری و کنترل عفونت

3-مدیریت رهبری و هدایت

4-مدیریت تسهیلات و ایمنی

5-شرایط و آموزش کارکنان

6-مدیریت ارتباط و اطلاعات

اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گرو ههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان

 را پوشش می دهد انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.