مقالات

EFQM

EFQM  
دیدگاه و ماموریت جایزه کیفیت اروپا
 دیدگاه EFQM از ابتدا کمک‌رسانی برای پدیدآوردن سازمانهای اروپایی قدرتمند، که به اصول TQM در مسیر تجارتشان عمل می‌کنند بود، و درسال 2000 عبارت «درخشش سازمانهای اروپایی در جهان» به عنوان دیدگاه مطرح شد.
مهمترین ماموریت EFQM عبارتست از؛
برانگیختن سازمانها و یاری رساندن به آنها در تمام اروپا برای مشارکت در فعالیتهای بهبود جهت هدایت سریع آنها به سمت تعالی از جنبه‌های مختلف رضایتمندی مشتری، رضایتمندی کارکنان، اثرات روی اجتماع و نتایج کلیدی تجاری.
پشتیبانی مدیران سازمانهای اروپایی در شتاب‌دهی به فرایندهای به‌کارگیری TQM به عنوان یک عامل قطعی و کلیدی برای دستیابی به برتری رقابتی جهانی.
در سال 2000 مأموریت EFQM با عبارت «نیروی محرکه برای تعالی پایدار در سازمانهای اروپایی» مطرح شد.
موارد کاربرد مدل تعالی اروپا:
موارد استفاده از مدل EFQM را می توان به ترتیب زیر عنوان کرد:
1-خود ارزیابی    2-تدوین استرتژی   3-تدوین چشم انداز    4-مدیریت پروژه   5-ادغام سازمانها   6-مدیریت تامین کنندگان (تبریزی،1386، ص28).
اما الگــوی اروپا در بخش بهداشت و درمان به سه منظور مورد استفاده قرار می گیرد:
به عنوان مرجعی برای مدیریت کیفیت در سازمان؛
به عنوان ابزاری برای ارزیابی و خودارزیابی؛
برای کسب جوایز کیفیت
که سازمانهای بهداشتی و درمانی از آن بیشتر به عنوان ابزاری برای ارزیابی و خودارزیابی استفاده می کنند .(مجله تدبیر،1383، شماره 145).
فعالیتهایی که تا کنون درخصوص مدل تعالی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) انجام شده:
- آموزش مدل تعالی سازمانی و مفاهیم بنیادین ، معیارها و زیر معیارها و نحوه امتیازدهی در این مدل به کارکنان هدف
- انجام اولین خود ارزیابی در تاریخ 29و 30 و 31 فروردین ماه 88 به صورت کارگاهی
- تعین نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در نیمه دوم خرداد ماه 88
- تدوین پروژه های بهبود
- تعیین شاخص های عملکردی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.