سرپرستار بخش
مسئول بخشپزشکان بخش
مژگان خسروی
 دکتر بابک صیاد
 دکتر بهزاد مهدویان
دکتر ماندانا افشاریان
کارشناس پرستاری
 متخصص عفونی
 متخصص عفونی
 متخصص عفونی

 

بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) شامل 3 اتاق عمومی و 2 اتاق ایزوله و جمعاً حاوی 19 تخت بستری می باشد.

ویزیت بیماران بخش توسط متخصصین عفونی آقای دکتر بابک صیاد- آقای دکتر سیاوش وزیری- آقای دکتر بهزاد مهدویان و خانم دکتر ماندانا افشاریان هر روز صبح انجام می شود.

- طریقه پذیرش بیماران یا به صورت مستقیم ارجاع از مطب پزشکان نامبرده می باشد یا از طریق اورژانس با اطلاع آنکال محترم می باشد که در بخش بستری می گردند.
- تیم پرستاری شامل 8 نفر پرستار و 3 نفر کمک بهیار و 3 نفر خدمات می باشد.