مسئول واحدمسئول فنی
بهروز شعبانیدکتر عترت جوادی راد 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی امام خمینی (ره) کرمانشاه
آزمایشگاه مرکزی در سال1368 تاسیس گردید و در محوطه حیاط بیمارستان و در ته حیاط قرار گرفته و به مساحت 228 متر می باشد.
مسئول فنی آزمایشگاه خانم دکتر عترت جوادی راد - متخصص پاتولوژی و آقای سعید فضائلی می باشد.
آزمایشگاه دارای   16نفر پرسنل که 3  کارشناس و  13 کاردان می باشد.
آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی ، هماتولوژی ، بیوشیمی خون و ادرار ، انگل شناسی ، سرولوژِی ، هورمون، ایمنولوژی ، باکتر یولوژی و بانک خون می باشد.آزمایشکاه این مرکز علاوه بر بیماران بستری به بیماران و مراکز درمانی دیگر و مراجعین سرپائی نیز خدمات آزمایشگا هی را ارائه می نماید.
تلفن مستقیم 7287457 آزمایشگاه پاسخگوی سوالات شما در زمینه انجام آزمایش می باشد.
  1- راهنمای گرفتن نمونه های خون و ادرار جهت انجام آزمایش:
1- در صورتیکه بیمار در حال تزریق سرم باشد باید از دست مخالف نمونه گیری انجام شود.
2- نمونه گیری خون تحت هر شرایطی از آنژیوکتی که از طریق آن تزریق صورت گرفته ممنوع است.
3- جهت نمونه گیری برای کشت خون پوست بیمار باید با الکل 70 درجه و بتادین ضد عفونی و مجدداً جهت حذف ید با الکل ایزوپروپیلیک یا الکل 70 درجه تمیز گردد و سپس اجازه دهیم خشک شده و بعد نمونه گیری انجام شود.درب شیشه های کشت خون نیز باید با الکل 70 درجه ضد عفونی شده ، اجازه دهیم خشک شود و سپس تزریق در آن صورت پذیرد.
4- نوع داروئی که بیمار قبل از نمونه گیری (آنتی بیوتیک – داروهای اختصاصی) دریافت نموده باید حتماً هنگام وارد کردن درخواست آزمایش در قسمت توضیحات ثبت گردد.
5- روی لوله نمونه های خون حتماً نام بیمار ، کد بیمار ، ساعت و تاریخ نمونه گیری ثبت گردد.
 تذکرات مهم:
1- کنترل و اطمینان از هویت بیمار قبل  از نمونه گیری
2- ثبت اطلاعات ضروری بیمار(نام و مشخصات بیمار ، پزشک معالج ، تلفن بیمار ،آزمایشات درخواست شده) همچنین ثبت اطلاعات بالینی مورد نیاز (ثبت مصرف یا عدم دارو ، آنتی بیوتیک در 72 ساعت قبل از پذیرش بیمار)
3- ارائه دستورالعمل های مربوطه برای آماده سازی بیمار قبل از نمونه گیری ، که جهت آگاهی در اختیار او گذاشته می شود ، شامل دستورالعمل (آزمایشات خون مخفی ، کشت ادرار بالغین و نوزادان ، جمع آوری ادرار 24 ساعته و ...)
4- بر چسب زدن ظروف نمونه ، بطوریکه ردیابی نمونه در بخشهای مختلف آزمایشکاه امکان پذیر باشد( نام ، نام خانوادگی ، کد بیمار ، تاریخ و ساعت نمونه گیری)
5- نحوه تماس با بیمار در موارد ضروری(ثبت شماره تلفن)
6- پذیرش بیماران اورژانسی:پذیرش سریع بیماران اورژانسی یا نمونه های مربوط به بیماران اورژانس ، ردیابی و پی گیری نمونه تا حصول به نتایج آزمایشات در زمانهای تعیین شده.
7- ثبت ساعت ، تاریخ و نام فرد پذیرش کننده
معیارهای رد یا قبول نمونه های بیماران:
 الف) سرم: ناکافی بودن نمونه – عدم وجود همولیز – رعایت فاصله زمانی بین نمونه گیری و ارسال آن به آزمایشگاه ، تناسب با جدول ارائه شده
ب) خون تام:(CBC , PT , PTT , ESR) ناکافی بودن نمونه – عدم وجود لخته – عدم وجود همولیز – رعایت فاصله زمانی بین نمونه گیری و ارسال آن به آزمایشگاه – تناسب با جدول ارائه شده
ج) ادرار: ناکافی بودن نمونه – رعایت فاصله زمانی بین نمونه گیری و ارسال آن به آزمایشگاه (حداکثر تا 2 ساعت ) ، تناسب با جداول ارائه شده
مایعات (CSF , Synovial , plural ,…) : رعایت فاصله زمانی بین نمونه گیری و ارسال آن به آزمایشگاه ( حداکثر تا 30 دقیقه) ، تناسب با جداول ارائه شده.
                                               
 2- لیست آزمایشات اورژانسی و زمان پاسخگویی وارائه جواب آزمایشات
ردیف
نام آزمایش پس از دریافت نمونه
بیمار اورژانسی
بیمار عادی
1
نمونه بیوشیمی کامل
یک ساعت
سه ساعت
2
نمونه قند و Na,K
30 دقیقه
سه ساعت
3
نمونه قند و اوره و کراتین NA , K   PT , PTT CBC 
45 دقیقه
سه ساعت
4
CBC+ diff
30 دقیقه
سه ساعت
5
HB-HCT
10 دقیقیه
سه ساعت
6
گروه خون
15 دقیقه
سه ساعت
7
گروه خون و کراسماچ سریع و فوری
15 دقیقیه
سه ساعت
8
گروه خون و کراسماچ عادی
یک ساعت
سه ساعت
9
فیبرینوژن PT , PTT , Dimer
25 دقیقه
سه ساعت
10
رتیکولوسیت
30 دقیقه
سه ساعت
11
G6PD
یک ساعت
سه ساعت
12
گراویندکس
15 دقیقه
سه ساعت
13
ABG, VBG
5 دقیقه
5 دقیقه
14
CT, BT
15 دقیقه
سه ساعت
15
سدیمان
30 دقیقه
سه ساعت
16
CRP
40 دقیقه
سه ساعت
17
Mixing Test , FTP
45 دقیقه
سه ساعت
18
U/A
30 دقیقه
سه ساعت
19
CBC + U/A
30 دقیقه
سه ساعت
20
مدفوع
15 دقیقه
سه ساعت
21
مایعات ارساالی
45 دقیقه
سه ساعت
22
BHCG
یک ساعت
سه ساعت
23
تروپونین
دو ساعت
سه ساعت
24
لام گرم
30 دقیقه
سه ساعت
25
مالاریا بورلیا
45 دقیقه
سه ساعت
26
SPK , LDH , CKMB , LFT
45 دقیقه
سه ساعت
 
 نمونه های اورژانسی ارسالی از بخش باید در برگه نمونه گیریشان« اورژانسی» قید شده باشند.
 
زمان جوابدهی آزمایشات بیماران روتین سرپایی و بستری در شیفت عصر و شب
  1. آزمایشات بیوشیمی: جوابدهی حداکثر 1.30  ساعت پس از دریافت نمونه
  2. آزمایشات هماتولوژی: جوابدهی حداکثر   1.30ساعت پس از دریافت نمونه
  3. آزمایشات سرولوژی: بجز آزمایشاتی که زمان انکوباسیون آنها بیش از  24 ساعت باشد بقیه آزمایشات یک ساعت پس از دریافت نمونه     
  4. آزمایشات Stool , U/A: جوابدهی یک ساعت پس از دریافت نمونه
  5. آزمایشات Troponin ,BHCG: جوابدهی حداکثر 2.30 ساعت پس از دریافت نمونه
  6. آزمایشات میکروبیولوژی: نمونه مستقیم جوابدهی حداکثر2 ساعت پس از دریافت نمونه
 
3- آزمایشگاه دارای پرسنل فنی و مجرب می باشد که علاوه بر انجام کنترل کیفی داخلی در برنامه های کنترل کیفی خارجی نیز شرکت فعال دارد که این امر موجب گردیده است آزمایشگاه در جواب آزمایشات در زمینه علمی و انجام آزمایشات در سطحی عالی و قابل قبول قرار گیرد که تایید های کنترل کیفی طبق نمونه های ذیل موید این امر در سال های 87 و 88 می باشد.
 
4- لیست آزمایشات بیوشیمی قابل انجام در آزمایشگاه این مرکز
بیوشیمی:FBS-BUN CREATININ-URIC ACID-CHOLESTROL-TRIGLY-AST-ALT-ALK.Ph-CPK-LDH-AMYLASE-LIPASE-NA- K-Li-TB-Fe-TIBC-CL-Mg-Cholinesterase-Troponinel-Alb-CKMB-Bili-T –Bili-D- HDL-LDL-Ca-Ph
5- لیست آزمایشات هماتولوژی:
CBC-Hb-Hct-PLT-BG-Retic count-PBS-HbA1C-ABG-Bleeding Tim        Clotting Time-Malaria-Borellia-فصد خون
6- لیست آزمایشات سرولوژی:
Combs test / Indirect - Combs test/Direct – Mono test – VDRL – ASO – PPD – D.Dimer – Fibrinogen – C-Reactive Protin- R.A Factor – Wright Test –      Combs Wright -2ME – Widal AGG Test
7- لیست آزمایشات ایمنولوژی:
HbsAg –HbsAb-HbcAb-HCVAb –HIVAb
 8- لیست آزمایشات هورمون:
1.       T3
2.       T4
3.       T3-Utake
4.       TSH
5.       Ferritin
6.       ANA
7.       DNA
8.       H.Pylori IGM
9.       H.Pylori IGA
10.   H.Pylori IGG
11.   CEA
12.   CA15-3
13.   CA19-9
14.   CA125
15.   AFP
16.   PSA-Total
17.   PSA-Free
.BHCG                           
        9- لیست آزمایشات بیوشیمی ادرار:
انجام آزمایشات کامل ادرار و اندازه گیری مقادیر شیمیایی مواد موجود در ادرار و آزمایشات ادرار 24 ساعته
10- لیست آزمایشات میکروبیولوژی:
کشت ادرار کشت مدفوع-کشت زخم –کشت مایعات بدن(مایع مفصل ، آسیت ، پلور ، csf)  لام مستقیم BK ، لام مستقیم ، کشت ترشحات ،
11- لیست آزمایشات پارازیتولوژی:
آزمایشات مدفوع – خون در مدفوع
 

بانک خون

بانک خون که از بدو تأسیس تا کنون در کنار آزمایشگاه مشغول فعالیت می باشد از سال 90 طی تغییری که در روش سازمان انتقال خون کشوری ایجاد شد سیستم هموویژولانس را برقرار نموده است و در این مدت حدود 2 سال نسبت به برپایی کارگاه بازآموزشی و بازخوانی هموویژولانس در چها نوبت اقدام نموده است و مفتخر است که در پی این تغییر نسبت به برقراری روش کراسماچ استاندارد و گروه خون طبق دستورات WHO جزو اقدامات اصلاحی بانک خون مرکز بوده است و در مدت 2 سال برقراری سیستم هموویژولانس عمده عوارض ایجاد شده در تزریق خون،عوارض ناسازگار مرتبط با سیستم ABO خونی نبوده است و در راستای اهداف سیستم هموویژولانس پیگیری عوارض و گزارشات آن بصورت مستمر توسط پزشک ارشد هموویژولانس مستقر در مرکز انجام وبه سازمان انتقال خون استان ارسال می گردد.شایان ذکر است و با افتخار اعلام نماییم که ضمن هماهنگی بعمل آمده روند کاهش پرت خون نیز در لیست اقدامات مدنظر بوده و تاکنون موفق به کاهش 15 درصدی پرت خون شده ایم.

نمونه های تائیدیه کنترل کیفیت آزمایشگاه ( کنترل کیفی داخلی و کنترل خارجی)