دفتر پرستاری 6
دفتر پرستاری 5
دفتر پرستاری 2دفتر پرستاری 4دفتر پرستاری 3دفتر پرستاری 1
مهین دریانوشمژگان افکاریتهمینه زمانیبیژن لرستانیعباس شهبازیسیدعظیم منصوریپرویز عزیزینزهت السادات ابوالمعالی 
کارشناس پرستاریکارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
 سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینیسوپروایزر بالینی
 سوپروایزر سوپروایزر سوپروایزرکارشناس آموزش 
 27 سال سابقه 18 سال سابقه26 سال سابقه 19 سال سابقه 28سال سابقه24 سال سابقه 19 سال سابقه21 سال سابقه
رزومه       


 1.  سرپرستار بخش جراحی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه از سال 1371تا 1374
 2. مسئول درمانگاه لیزر چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه از سال 1374 تا 1383
 3. سرپرستار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه  از سال 1383 تا 1384
 4. کارشناس آموزش بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه از سال  1384تا 1385
 5. کارشناس کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه از سال 1385
 6. رابط اجرای پایلوت استراتژی احتیاطات همه جانبه در م . آ . د . امام خمینی ( ره ) با حوزه های مرتبط معاونت های امور بهداشتی  از سال 1387 تا 1388
 7. سوپروایزر بالینی مرکز  از سال 1391 
 • رزومه علمی
 1. تدریس تئوری در دوره آموزشی مقابله با پاندمی آنفلوآنزا در تاریخ 20 / 9 / 87  در مرکز امام رضا (ع)
 2. تدریس تئوری در دوره آموزشی آنفلوآنزای پرندگان در تاریخ 4/ 12/ 87  در مرکز امام رضا (ع)
 3. تدریس تئوری در دوره آموزشی مراقبتهای پرستاری در HIV در تاریخ 3 / 10 / 88  در مرکز امام خمینی (ره)
 4. شرکت در همایش از طریق ارائه مقالات زیر: 

        4.1) بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به درمانگاه هموفیلی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه

        4.2) بررسی مقایسه ای میزان مواجهه شغلی ( Needle Stick  )پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه در سالهای 88 – 86

        4.3) بررسی شیوع عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1387

        4.4) بررسی و مقایسه میزان عفونتهای بیمارستانی گزارش شده در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه ؛ سال 1387 و 1388

بازگشت به بالا