دفتر پرستاری 5
   دفتر پرستاری 2
دفتر پرستاری 4دفتر پرستاری 1   دفتر پرستاری 3

مژگان افکاریمریم بستانکار علیرضا چوگانحسنا خدایاری شمسی دهقان
تهمینه زمانی
جلوه السادات سامنی عباس شهبازی پرویز عزیزی شاهرخ کاظمی مهشید کهتریمرضیه معقولی عظیم منصوری شوکت ناطق بهاره نجفی 
کارشناس پرستاریکارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری کارشناس پرستاری کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
 سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینیسوپروایزر بالینی
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر بالینی
 سوپروایزر بالینیسوپروایزر بالینی
 سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینیسوپروایزر بالینی
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر بالینی
18 سال سابقه  سال سابقه سال سابقه   26 سال سابقه  19سال سابقه      24سال سابقه  


بازگشت به بالا

 

مهشید کهتریسهیلا علی السلام نزهت السادات ابوالمعالی ماندانا قائنی ناهید بهرامی فرسهیلا سال افزون
کارشناس پرستاریکارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری
کارشناس پرستاری کارشناس پرستاری کارشناس پرستاری
 سوپروایزر آموزش ضمن خدمت سوپروایزر آموزش ضمن خدمت سوپروایزر آموزش پزشکی سوپروایزر آموزش پزشکیسوپروایزر آموزش پزشکی
سوپروایزر آموزش همگانی