پزشکان بخش بیماران بین الملل 5 Dr.Fariborz Lotfi
General surgerist

 

 

 

پزشکان بخش بیماران بین الملل 3 Dr.Mohamad Rasoul Qadami
Otolaryngologist
پزشکان بخش بیماران بین الملل 2 Dr.Mohamad Taha Araqi
Otolaryngologist
Dr.Bagheri Dr.Masoud Baqeri
Ophthalmologist
پزشکان بخش بیماران بین الملل 1 Dr.Shahram Mohamadi
General surgerist

1

Dr. Pedjvak Azadi

 

 

 

Ophthalmologist

2

Dr. Mojtaba Eidizadeh

3

Dr. Minou Mohammadi

4

Dr. Naser Aqaee

5

Dr. Farshid Ramezani

6

Dr. Fariba Sheikhi Shoushtari

7

Dr. Sohbat Rezaee

 

Otolaryngologist

8

Dr. Manouchehr Avatef Fazeli

9

Dr. Nastaran Eivazi

10

Dr. Shahram Moradi

 

 General surgerist

11

Dr. Fariborz Lotfi

12

Dr. Touradj Ahmadi Djouibari

 

Internist

13

Dr. Maria Ataee

14

Dr. Nadia Asadi

 

Nephrologist

15

Dr. Masoumeh Eivazi

16

Dr. Hamidreza Emrani

17

Dr. Mehdi Shahbazian

Infectious disease specialist

18

Dr. Behzad Mahdavian