1) توسعه بخش اتاق عمل

اجرای طرح تحول در نظام سلامت موجب مراجعه تعداد زیادی از بیماران به بخش دولتی گردید. تعرفه های سنگین بخش خصوصی از یک سو و یارانه خدمات سلامت و همچنین ارتقاء کیفی ارائه خدمات در بخش دولتی بویژه در بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه از سوی دیگر موجب افزایش آمار مراجعه بیماران به این بیمارستان گردید. در همین راستا این مرکز اقدام به جذب پزشکان تمام وقت بویژه در رشته تخصص چشم  کرده است که فراهم نمودن فضای فیزیکی بویژه در بخش اتاق عمل از جمله ضرورت های اجتناب ناپذیر در سال 1394 می باشد .

2) توسعه بخش اورژانس

توسعه بخش های اورژانس از جمله اولویت های کاری وزارت متبوع در دولت قبلی بود که متأسفانه علی رقم توسعه اکثر بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)  به جهت برخورد با شرایط تورمی بسیار شدید در واخر سال 1392 و بویژه افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی و انصراف پیمانکار مربوطه که منجر به ضبط سپرده پیمانکار شد، امکان توسعه پیدا نکرد.
در برنامه عملیاتی سال 1394 بیمارستان، توسعه بخش اورژانس در فضایی به متراژ 800 مترمربع در سه سطح (2400 مترمربع) پیش بینی شده است که علی رقم تأکیدات مکرر به ریاست محترم پیشین دانشگاه این موضوع در موافقت نامه سال 1394 در نظر گرفته نشده  که امید است با رایزنی و مساعدت ریاست محترم دانشگاه این مشکل رفع گردد.

3) ساخت بخش های روانپزشکی و مسمومیت

ساخت بخش های روانپزشکی و مسمومیت از جمله اولویت های عمرانی سال 1394 بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه می باشد.
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه مرکز اصلی مسمومیت در سطح استان است و پیش بینی بخش روانپزشکی جهت پیشگیری از مسمومیت های عمدی مجدد از نیازها و ضروریت های اساسی است که برنامه عملیاتی عمرانی سال 94 ساخت بخش روانپزشکی مردان و زنان با ظرفیت 10 تخت و بخش مسمومیت با ظرفیت 20 تخت از جمله اولویت های عمرانی این مرکز می باشد.