سیاست های مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه در راستای اهداف کلان و تحقق رسالت

 • کد سند:EKhH/mng- pol /001
 • دامنه: کل بیمارستان
 • تاریخ تدوین:19/3/97
 • تاریخ بازنگری: 11/3/98

 

 1. رعایت کلیه ی دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارایه خدمت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی ،مدیریت منابع مالی
  ذینفعان کلیدی: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ،اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان، دانشجویان
  دلایل انتخاب سیاست: مبتنی بر سیاست های بالا دستی، بهبود نظام مدیریت منابع
 2. ارایه برنامه های مراقبتی، درمانی پزشکی، پرستاری، دارویی مورد نیاز بیماران ، به صورت ایمن، مستمر و بدون وقفه، در 24 ساعت شبانه روز و تمامی روزهای هفته و مراقبت های پاراکلینیکی به صورت مستمر و بدون وقفه بدون توجه به مسائل نژادی، قومی،مذهبی و ملی برای کلیه گیرندگان خدمت به خصوص گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر
  ذینفعان کلیدی: اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان، دانشجویان
  دلایل انتخاب سیاست: مبتنی بر سیاست های بالادستی و جلب رضایت گیرندگان خدمت
 3. التزام به پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی به عنوان سندی ملی جهت همسو سازی فعالیت های مرکز با اهداف ایمنی و بهبود کیفیت در ارایه خدمات به مراجعین محترم و در اولویت قرار دادن برنامه ها ی مرتبط با ایمنی و بهبود کیفیت، نسبت به سایر برنامه های در حال اجرا به منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات وارایه مراقبتهای جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت
  ذینفعان کلیدی: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان ، دانشجویان ، پیمانکاران
  دلایل انتخاب سیاست: مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص بهبود مستمر کیفیت و ارتقاء ایمنی
 4. بکارگیری اصول حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری در حیطه ی بیمار/همراه، کارکنان و پزشکان با اجرای برنامه های آموزش همگانی و ارتقاء سلامت و غربالگری ها در زمینه ی خود مراقبتی فردی و سازمانی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان و با توجه به امکانات موجود
  ذینفعان کلیدی: ، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان، واحد آموزش همگانی و آموزش به بیمار
  دلایل انتخاب سیاست:مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص حفظ و ارتقاء سلامت
 5. توجه ویژه به مدیریت خطاهای درمانی و مراقبتی، تلاش در جهت جلب مشارکت پزشکان و کارکنان در زمینه گزارش بدون ترس از سرزنش و تنبیه وانجام اقدامات اصلاحی مرتبط به منظور پیشگیری از تکرار مجدد خطا با هدف کاهش خطا و ارتقاء ایمنی بیمار
  ذینفعان کلیدی: اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان، دانشجویان، مدیریت ایمنی بیمار
  دلایل انتخاب سیاست:مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص ارتقاء ایمنی بیمار و سیستم گزارش خطا
 6. توجه به مقوله آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی با آموزش های علمی و عملی مستمر از طریق اختصاص بودجه به واحد آموزش، به منظور جلب مشارکت اساتید فن جهت توسعه ی آموزش و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویت های نیاز سنجی آموزشی سالانه
  ذینفعان کلیدی: اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان ،کلیه کارکنان و پزشکان ، واحد آموزش
  دلایل انتخاب سیاست:مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص ارتقاء استانداردهای آموزش
 7. سیاست تشویقی مرکز در ارتباط با شرکت پزشکان و کارکنان در دوره های بازآموزی و آموزش مداوم بصورت موافقت بیمارستان با حضور کارکنان در ساعات کاری و محاسبه به عنوان اضافه کاری ویا اعطاء ماموریت برای آموزش ها و همایش های خارج از مرکز یا استان
  ذینفعان کلیدی: اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان ،کلیه کارکنان و پزشکان ، واحد آموزش
  دلایل انتخاب سیاست:مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص ارتقاء استانداردهای آموزش
 8. التزام به اجرای مفاد بسته های تحول نظام سلامت در زمینه های مرتبط به عنوان یک طرح ملی
  ذینفعان کلیدی: تیم مدیریت و رهبری، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی،
  دلایل انتخاب سیاست:مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص جلب رضایت ارباب رجوع
 9. کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگیهای تهدید کننده سلامت با بکارگیری اصول بهداشت محیط، تفکیک، جمع آوری، بیخطر سازی و دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی
  ذینفعان کلیدی: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان، پیمانکاران
  دلایل انتخاب سیاست: مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص ارتقاء ایمنی بیمار و بهبود نظام مدیریت منابع
 10. انتخاب و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و تامین کنندگان بر اساس معیارهای کیفی و مقررات جاری و ارزیابی عملکرد آنان در جهت همسویی اهداف برونسپاری خدمات با استانداردهای ارایه ی خدمت و لحاظ نمودن منافع دوجانبه بیمارستان و ذینفعان در مفاد معاهدات مورد توجه
  ذینفعان کلیدی: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، کلیه کارکنان و پزشکان، پیمانکاران
  دلایل انتخاب سیاست: مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص جلب رضایت ارباب رجوع
 11. رعایت تعرفه های مصوب خدمات و مراقبتهای سلامت و همکاری با بیمه های پایه و تکمیلی
  ذینفعان کلیدی: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، تیم مدیریت و رهبری
  دلایل انتخاب سیاست:مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص حفاظت مالی از مراجعین و جلب رضایت آنان
 12. تامین کلیه ی دارو و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی مورد نیاز بیماران بستری بر اساس نظام دارویی و فرمولاری بیمارستان و تعهد به تامین کلیه ی داروها و تجهیزات خارج ازفرمولاری توسط بیمارستان و بدون مشارکت بیمار/ همراه
  ذینفعان کلیدی: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ، اعضای هیات امناء دانشگاه و بیمارستان، تیم مدیریت و رهبری،کلیه کارکنان و پزشکان، واحد تجهیزات پزشکی
  دلایل انتخاب سیاست: مبتنی بر سیاست های بالا دستی در خصوص ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده و جلب رضایت ارباب رجوع