خانم سهیلا علی اسلام

سمت: مسئول آموزش همگانی و آموزش به بیمار