مکان : طبقه همکف جنب واحد پذیرش  بیماران

 

کارشناس پیگیری بیماران: شهرزاد غلامی

 مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیمار:

 

    به واحدی مستقر در بیمارستان اطلاق می شود که طبق  دستورالعمل مصوب شده،  جهت انجام پیگیری و  ارایه آموزش های خود مدیریتی و بر اساس نیازهای آموزشی و مراقبتی گیرندگان خدمت  مطابق با شرح  وظایف و  اختیارات تعیین شده پرستاران دایر گردیده است. در این مرکز با توجه به سیاست بیمارستان، درحال حاضر بیماران ترخیصی (قلبی وریوی،آسم،سکته قلبی،سکته مغزی،دیابت،فشار خون،نارسایی مزمن کلیوی.).به این واحد معرفی می گردند و تحت پیگیری این واحد می باشند.

هدف کلی:

    ارتقای سطح سلامت، پیشگیری در سطوح مختلف و بهبود رفتارهای مرتبط با سلامت در جهت دستیابی به بالاترین سطح سلامتی ممکن و استقلال در خود مراقبتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و خانواده آن ها می باشد.

 فرآیند ارایه خدمت (گام های اجرایی) در واحد:

    بیماران  مزمن ذکر شده پس از انجام مراحل ترخیص از بخش بستری و تکمیل آموزش های لازم و تخصصی که از بدو بستری

در بخش توسط پرستار مراقب و پزشک خود دریافت کرده، توسط سرپرستار/پرستار  مربوطه به واحد ارجاع داده می شوند.

اطلاعات بیماران مراجعه کننده به واحد از طریق hisتکمیل و در سامانه مربوطه ثبت میگردد.

 پرونده آموزشی بیماران مراجعه کننده به واحد به صورت دستی/ الکترونیک تکمیل می گردد.

 برنامه مدون آموزشی توسط کارشناس واحد اجرا می گردد.

شماره مستقیم واحد جهت تماس بیماران در مواردی که نیاز به راهنمایی در خصوص خودمراقبتی دارند به بیمار/همراه ارائه     می گردد

سایر مددجویان، صرفا جهت دریافت آموزش می توانند به صورت مستقیم به این واحد مراجعه نمایند.

 مشمولین دریافت خدمات پیگیری شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری های(قلبی ریوی ،فشار خون،دیابت ،سکته قلبی،سکته مغزی،آسم،نارسایی مزمن کلیوی) معرفی شده ازبخش های بستری می باشند

 پرسشنامه های مربوطه از طریق مصاحبه تلفنی با بیمار ترخیصی در منزل یا یکی از افرادخانواده  ، بر اساس نوع بیماری جهت پیگیری تکمیل می گردد.

ثبت می شود مستندات مرتبط با اقدامات انجام شده در فرم های مربوطه

 جمع بندی، تحلیل و ارسال نتایج خدمات ارایه شده در واحد در پایان هر سه ماه(تحلیل نقاط قوت، قابل ارتقا و اقدامات  اصلاحی) به مدیر خدمات پرستاری بیمارستان جهت ارسال به مدیریت پرستاری دانشگاه انجام می گردد.

 ج - تواتر پیگیری                  

تواتر پیگیری براساس دستور پزشک معالج  تعیین می گردد.  که به صورت مصوب در حال حاضر پیگیری تلفنی بیماران از هفته اول  پس از ترخیص شروع می گردد. سپس ماه اول پس از ترخیص و نهایتا سه ماه پس از ترخیص انجام می شود.