مدیر خدمات پرستاری

انتخابات 3
مهین مرادی

مدرک تحصیلی
کارشناس پرستاری
سابقه کار
 • 2 سال سرپرستار بخش اورژانس
 • 7 سال سرپرستار بخش چشم
 • 12سال سوپروایزر
 • 4 سال مدیرخدمات پرستاری مرکز
 • 10سال مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی
 • پرستار نمونه کشوری در سال های  76 و 86
سوابق تحصیلی و علمی
 • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1366
 • بررسی فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی و رابطه آن با میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به مرکز امام خمینی (ره) در سال 88 و 89
 • بررسی آموزش های مداوم کارکنان از دیدگاه پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال 85-86
 • بررسی میزان رضایتمندی کارکنان پرستاری از نحوه اجرای ارزشیابی سالیانه تعدادی از بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1385
 • ارتقاء فرایند آموزش به بیماران بخش چشم بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه سال 1387
 • مقایسه میزان آلودگی باکتریایی قطره های چشمی مراکز خصوصی(مطبها) و بیمارستان امام خمینی(ره) درسال 1381 پذیرفته شده در همایش کشوری و چاپ شده در ژورنال چشم آمریکا
 • ریشه یابی فمنیسم و دیدگاه اسلام درباره فمنیسم سال85
 • مدیریت مبتنی بر عملکرد سال 83 ، چاپ در نشریه دریچه
 • مزایای بودجه ریزی عملیاتی سال 84 ،چاپ در نشریه دریچه
 • نقش و اهمیت نگهداشت بیمارستان سال 84 ،چاپ در نشریه دریچه
 • بررسی میزان آگاهی و دانش پرسنل پرستاری در خصوص تازه های CRP در بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه سال 1390
 • حجاب و رابطه آن با سلامت اجتماعی و روانی زنان سال 1389
 • بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات ارائه شده در اورژانس بیمارستان های علوم پزشکی کرمانشاه 88-89
 • ارتقاء مستمر کیفیت متا آنالیز فرآیندهای ارتقاء یافته در مرکز آموزشی درمانی طالقانی سال 1386
 • همکار طرح تحقیقاتی  بررسی رضایت شغلی کارکنان پرستاری شرکتی در مراکز سال 1385
 • همکار در مقاله بررسی تأثیر چک مجدد بر میزان پیشگیری از بروز خطاهای پزشکی
 • همکاری در مقاله بررسی نیازها و سلیقه های پرسنل اداری مالی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه در کاربری سیستم اطلاعات بیمارستان سال 1384
 • همکاری در مقاله دیدگاه پرستاران شهر کرمانشاه در خصوص آموزش مداوم سال 1382
 • ارتقاء فرایند پذیرش مددجو در اورژانس مرکز آموزشی درمانی طالقانی سال 1386
 • بهره وری در نظام بهداشتی درمانی و مفاهیم کلیدی آن سال 1383
 • همکاری در مقاله بررسی میزان افسردگی در بیماران تحت شیمی درمانی مرکز آموزشی درمانی طالقانی سال 1383
 • همکاری در طرح تحقیقاتی شیوع کور رنگی ارثی مادرزادی در دانش آموزان دبستانی شهر کرمانشاه سال 77-78
 • همکاری در طرح تحقیقاتی اسکلروپلاتی سال 82 و 83
 • همکاری در طرح تحقیقاتی اثرات رفرکتیو عمل اسکلرال باکلینگ سال 74-77
 • همکاری در طرح تحقیقاتی تنبلی چشم مراجعه کنندگان بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه سال 77-79