چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۰:۲۸
جستجو
 
Email

 e-mail

                                                  حاکمیت بالینی

اثربخشی

تعریف حاکمیت بالینی تعامل با بیمار
 استفاده از اطلاعات چارت  آموزش1
 مدیریت کارکنان   مدیریت خطر

 ممیزی بالینی