1
حاکمیت بالینی

 

2
اعتبار بخشی  
1.سنج های اعتبار بخشی 
 
2.کتابچه های اعتبار بخشی 
1.برنامه استراتژیک 
2.برنامه عملیات مرکز 
3.کتابچه توجیهی بدو ورود 
4.کتابچه ایمنی و سلامت شغلی 
5.خط مشی بخش های درمانی و واحدهای مرکز

 

3
ایمنی بیمار     
1.استانداردهای الزامی ایمنی بیمار
2.کتابچه خط مشی ایمنی بیمار

 

4
کارگروه پیگیری و ارتقاء سلامت

 

5
آموزش به بیمار 

6
کمیته های بیمارستانی 

 


IPD


مدیریت خطر و بلایا