بخش جراحی عمومی و ENT

این بخش در طبقه اول بیمارستان و جنب اطاق عمل مرکز واقع شده است.

دارای 32 تخت فعال و یک اتاق ایزوله و اتاق عمل سرپایی جهت انجام سوچورهای سرپایی میباشد.