بخش دیالیز

این بخش در طبقه هم کف بیمارستان واقع شده است

دارای 14 تخت فعال و دو تخت ایزوله میباشد که روزانه در سه شیفت کاری بیماران دیالیز میشوند

جهت رفاه حال مددجویان حین انجام دیالیز دو دستگاه تلویزیون در بخش نصب گردیده است.
دراین بخش برای مددجویان صبحانه و نهارومیان وعده سرو می شود.
دارای سالن انتظار جهت همراهان بیماران میباشد.