سرویسهای بخش فک و صورت

Facial bones - animation02.gif
                  فک و صورت

 

جراحی های فوق تخصصی فک شامل :

  1. بازسازی فک
  2. شکستگی فک
  3. کشیدن دندان نهفته
جراحی های زیبایی فک و صورت و ......