دکتر بهنام رضا مخصوصی
 ریاست بیمارستان امام خمینی(ره)
 متخصص جراحی عمومی
 مخترع لاپاروسکوپ پرتابل
 تالیف 8 مقاله ISI
 سابقه معاونت آموزشی
 سابقه معاونت توسعه
 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه
 عضو انجمن جراحان ایران
 عضو انجمن جراحان لیزر
 دارای گواهینامه لاپاراسکوپی Wolf