پزشکان متخصص ENT

دکترماندانا امیری
جراح و متخصص ENT
انجام جراحی های زیبایی بینی و صورت
جراحی آندوسکوپی سینوس
انواع جراحی های گوش
جراحی های سرو گردن و تیروئید
جراحی میکروسکوپی حنجره
جراحی لوزه
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکترخسرو ایران فر
جراح و متخصص ENT
انجام جراحی های زیبایی بینی و صورت
جراحی آندوسکوپی سینوس
انواع جراحی های گوش
جراحی های سرو گردن و تیروئید
جراحی میکروسکوپی حنجره
جراحی لوزه
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکترسمیره فرشچی
جراح و متخصص ENT
انجام جراحی های زیبایی بینی و صورت
جراحی آندوسکوپی سینوس
انواع جراحی های گوش
جراحی های سرو گردن و تیروئید
جراحی میکروسکوپی حنجره
جراحی لوزه
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر نسترن عیوضی

جراح و متخصص ENT
انجام جراحی های زیبایی بینی و صورت
جراحی آندوسکوپی سینوس
انواع جراحی های گوش
جراحی های سرو گردن و تیروئید
جراحی میکروسکوپی حنجره
جراحی لوزه
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مریم اعتمادی
جراح و متخصص ENT
انجام جراحی های زیبایی بینی و صورت
جراحی آندوسکوپی سینوس
انواع جراحی های گوش
جراحی های سرو گردن و تیروئید
جراحی میکروسکوپی حنجره
جراحی لوزه
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
جراحی تومورهای غدد بزاقی و گردن وجراحی های حنجره
مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر خارجی