دکتر بهنام رضا مخصوصی 
دکتر مخصوصی
  • فارغ التحصیل جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • معاون آموزشی گروه جراحی دانشکده پزشکی
  • عضو هیأت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
  • عضو پزشکی پاسخگو و مخترع برتر در همایش نام و نشان ماندگار 
  • معاون توسعه مرکز آموزشی ، درمانی ، تحقیقاتی امام رضا (ع)
 
پست الکترونیکی dr.makhsosy@kums.ac.ir
شماره تماس دفتر ریاست083-37279104 
cvcv.makhsousi