دکتر حسین امیری

حسین امیری

سوابق :

  • ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور
  •  مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه
  • مدیریت درمان دانشگاه