اخبار آموزش

 • برگزاری کارگاه آموزش به بیمار در بخش ENT

 • برگزاری کارگاه تریاژ در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه

 • برگزاری کلاس آموزشی زخم فشاری در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • ادامه مسابقات احیای قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • برگزاری کمیته هموویژیلانس بیمارستان

 • ادامه مسابقات احیای قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه

Loading
 • برگزاری کارگاه آموزش به بیمار در بخش ENT

 • برگزاری کارگاه تریاژ در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه

 • برگزاری کلاس آموزشی زخم فشاری در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • ادامه مسابقات احیای قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • برگزاری کمیته هموویژیلانس بیمارستان

 • ادامه مسابقات احیای قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه

Loading

آموزشدرباره واحد آموزش
 
 
آموزش
آموزش پزشکی
 
key
آموزش ضمن خدمت
آموزش به بیمار آموزش به بیمار
 
آموزش
برنامه های آموزشی