اخبار آموزش

 • برگزاری کارگاه CPR پایه در بیمارستان

 • برگزاری کارگاه آموزش به بیمار در بخش ENT

 • برگزاری کارگاه تریاژ در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه

 • برگزاری کلاس آموزشی زخم فشاری در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • ادامه مسابقات احیای قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • برگزاری کمیته هموویژیلانس بیمارستان

Loading
 • برگزاری کارگاه CPR پایه در بیمارستان

 • برگزاری کارگاه آموزش به بیمار در بخش ENT

 • برگزاری کارگاه تریاژ در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه

 • برگزاری کلاس آموزشی زخم فشاری در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • ادامه مسابقات احیای قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • برگزاری کمیته هموویژیلانس بیمارستان

Loading

آموزشدرباره واحد آموزش
 
 
آموزش
آموزش پزشکی
 
key
آموزش ضمن خدمت
آموزش به بیمار آموزش به بیمار
 
آموزش
برنامه های آموزشی