مسئول کلینیک مسئول فنی صبح کلینیک
مسئول فنی عصر کلینیک 
  دکتر شهبازی  دکتر حسین امیری

برنامه متخصصین کلینیک ویژه مرکز

نوع تخصص

شیفت کاری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

متخصص داخلی

صبح

د.عطایی 12-10

د. نوابی

د.شاه قلی

د. جویباری

د.انوری

-

عصر

د.شاه قلی د.هیچی

د.شاه قلی

د.هیچی

د.شاه قلی

د.هیچی

-

متخصص ENT

صبح

د. امیری

د. فرشچی

د. ایرانفر

د. اعتمادی

د.کریمی(زوج)

د. فصیحی(فرد)

د. امیری

عصر

د. عیوضی

د. عیوضی

د. عیوضی

د. عیوضی

د. عیوضی

-

متخصص قلب

صبح

د. طاهرپور

 

د. طاهرپور

-

د. طاهرپور

-

عصر

-

د. طاهرپور

-

د. طاهرپور

-

-

متخصص زنان

صبح

-

-

د. ویسی

-

-

د. ویسی

عصر

-

-

-

-

-

-

 متخصص چشم

صبح 12-8

د.رمضانی د.گروسی

د. شیخی د.آریایی تبار د.آزادی

د.محمدی د.رمضانی

د. حیدری  د.امیدیان د.محمدی

د.نادری
د. رضایی د. 
رمضانی

د. محمدی د.رمضانی

عصر 20-14

د. رضایی د.محمدی

د.محمدی

د. مبلغی 

د.محمدی

د. نادری

 د. رمضانی د.محمدی

 

د.نادری    د.محمدی

-

 

متخصص پوست

صبح 11-8

د.کاوسی 

د.نجفی

د.ابراهیمی

د.امیدوار د.امینی

د.سلیمی

-

عصر

-

-

-

-

-

-

متخصص روانپزشکی

صبح

-

-

-

-

-

 

عصر 20-14

د. خانگی 

د. خانگی

د. خانگی    (20-17)

د. خانگی

د. خانگی

-

جراحیصبح 10-8کوهی - د.مخصوصید.حاتمی د.کوهی
 
 عصر-- د.کوهی   
نفرولوژیعصر 17-14
-
 د.اسدی-  

 اپتومتری

صبح
خانم آقایی
خانم آقاییخانم آقایی
 خانم آقاییخانم آقایی
خانم آقایی
 عصرآقای نادری
 آقای نادریآقای نادریآقای نادریآقای نادری 
 سونوگرافی   د.سلحشور  د.سلحشور  د.سلحشور